Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Tożsamość administratora

Administratorem jest SPEED Elżbieta Kawecka, mający siedzibę w Zielonej Górze (65-514) przy ul. Anieli Krzywoń 8A – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania serwisu AUTOTEORIA.PL, OTORENT.PL i SPEED.ZGORA.PL

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – SPEED Elżbieta Kawecka – można skontaktować się poprzez adres e-mail admin@autoteoria.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail kuba@speed.zgora.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach:

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym mczasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszcznie obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecnie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów pwszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podmisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w zakresie realizacji umowy (wykonawcy usług na rzecz Administartora).

Informujemy, że jako Administartor Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych odobowych do państw z poza obszaru UE ani organizacji międzynarodowych.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia oraz przenoszenia danych osobowych. Panadto ma Pani/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać w szczególności poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: admin@autoteoria.pl oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Anieli Krzywoń 8A; 65-514 Zielona Góra.

Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw określonych powyżej, można uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: admin@autoteoria.pl lub telefonicznie na nr 502325793

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę cyfrową udostępnioną w serwisach OTORENT.PL, AUTOTEORIA.PL, SPEED.ZGORA.PL Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.